Înainte  de începerea oricărei acțiuni de obținere a Autorizației de Construire, este indicat ca beneficiarul să întocmească TEMA DE PROIECTARE  împreună cu arhitectul ce va ține cont de cerințele beneficiarului, nevoile lui, funcționalități, probleme specifice terenului, limite de proprietate – vecinătăți etc.

Tema de proiectare – stabilește titlul proiectului și definește proiectul casei printr-un memoriu tehnic in care vor fi specificate suprafețele, funcțiunile și utilitățile.

După ce s-a realizat tema de proiectare se va obține Certificatul de Urbanism (CU) emis de autoritățile administratiei publice locale (Primăria) prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) elementele caracteristice ale imobilului cu privire la regimul juridic, economic si tehnic, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism aprobate.

Certificatul de urbanism conține informații despre:

–       Poziția viitoarei construcții (aliniamente fata de strada, vecini, etc.)

–       Valoarea maximă admisă pentru Procentul de Ocupare al Terenului – (POT) – (calculat ca raport între aria construită și aria parcelei de teren, uzual este de pana la 40% pentru zonele de locuit)

–       Valoarea maximă admisă pentru Coeficientul de Utilizare al Terenului (CUT) – (calculata ca raport între aria construită desfășurată și aria parcelei de teren)

–       Regimul de înălțime a construcției, numărul maxim de etaje admise

–       Cota de înălțime la cornișă

Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru lucrări de construire/desfințare (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

–       Copie buletin

–       Copie acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra imobilului  (contract de vânzare cumpărare) + prezentarea actelor originale sau, după caz, legalizarea acestora;

–       Extras de Carte Funciara (CF) – obținut în urma cumpărării terenului prezentat în original și la zi (valabil 30 de zile, legalizat la Notariat  necesar doar în cazul scoaterii terenului din circuitul agricol, caz în care este necesara implicarea unui inginer topograf în vederea unui studiu topografic al terenului)

–       Plan de Încadrare în Zonă (localitate) a terenului, scara 1:2000, 1:5000 sau 1:10000;
(dacă acesta nu există, se va solicita sau se va face cerere pentru eliberarea acestuia de la Primărie)

–       Plan de Situație scara 1:500 sau 1:200 în care sa se evidențieze situația existenta, iar în cazul certificatului de urbanism pentru lucrările de construire se prezintă și eventualele propuneri.
(în cazul în care Planul de Situație nu este anexat la CF, va fi obținut de la Arhitect/Proiectant, întocmit pe baza Planului de Încadrare în Zonă)

–       Cerere Tip de emitere a Certificatului de Urbanism (C.U.), de la Primărie, la care se vor Anexa: Planul de Încadrare în Zonă  (1 :5000) – 1 copie xerox și Planul de Situație (1 :500) – 2 copii xerox. Această Cerere Tip, va fi întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată și va cuprinde: elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral și numărul de carte funciară a imobilului, adresa și scopul solicitării

–       Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)

–       În unele cazuri este necesara întocmirea documentației pentru organizarea de șantier (D.T.O.E.) întocmita de Arhitect/Proiectantul Structurist.

Acte necesare pentru obținerea Autorizației de Construire (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009):

Autorizația de Construire se obține de la Primăria localității unde se dorește construcția imobilului. Aceasta autorizație se obține în baza Legii 50/1991 – Autorizarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările ulterioare, aprobate prin ordinul 1943/2001 al Ministrului Lucrărilor Publice, Transportului si Locuinței, și este obligatorie pentru începerea lucrărilor. Pentru obținerea Autorizației de Construire, beneficiarul va solicita serviciile unui Birou de Proiectare, în vederea întocmirii proiectului DTAC (Documentație Tehnică pentru Autorizația de Construire).

Pe lângă certificatul de urbanism, pentru obținerea autorizației de construire mai este nevoie de:

* Ridicarea topografică –  Realizată de inginer topograf.

* Studiul Geotehnic – Realizat de firmă specializată. Este foarte important ca studiul geotehnic să se realizeze pe parcela de teren pe care se va construi și nu doar pe hârtie.

* Proiect de Arhitectura

* Proiect de Rezistență

* Proiect de Instalații

* Avize și acorduri de la diferite instituții specificate în Certificatul de Urbanism

* Verificare tehnică a proiectului – Realizată de un inginer verificator atestat MLPAT, diferit de inginerul proiectant general al structurii, acesta nu va face parte din firma care va executa proiectul de rezistenta.

Sursa foto: casa-construct.ro

Share Button